11 iunie, alegeri în 49 de localități


• în județul Vâlcea vor avea loc alegeri parțiale pentru funcția de primar al comunei Bujoreni

În 49 de localități din 32 de judeţe vor avea loc în data de 11 iunie alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar, în condiţiile în care unii dintre edili au fost aleşi parlamentari la scrutinul din de­cembrie 2016, sau alţi au fost con­dam­naţi pentru diferite infracţiuni şi, astfel, nu-şi mai pot exercita man­datul.
Campania electorală începe pe 27 mai, respectiv cu 15 zile înainte de data alegerilor, şi se încheie pe 10 iunie la ora 7.00. Listele electorale permanente se tipăresc până cel târziu pe 9 iunie, cu două zile înaintea datei alegerilor. Vota­rea va începe pe 11 iunie la ora 7.00 şi se va închide în aceeaşi zi la ora 21.00. Conform Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor adm­i­nis­traţiei publice locale, dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdivi­ziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz. Alegătorii pot vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea şi unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară.
Alegerile locale parţiale se vor desfăşura în următoarele circums­cripţii electorale: judeţul Botoşani – comuna Vlăsineşti, judeţul Braşov – oraşul Râşnov, judeţul Brăila – comuna Viziru, judeţul Caraş-Severin – comuna Lăpuşnicu Mare, judeţul Călăraşi – oraşul Lehliu Gară şi comuna Unirea, judeţul Cons­tanţa – comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Dolj – municipiul Craiova şi comuna Işalniţa, judeţul Gorj – municipiul Târgu Jiu şi comuna Drăguţeşti, judeţul Harghita – comuna Siculeni, judeţul Hune­doara – municipiul Lupeni şi comuna Sălaşu de Sus, judeţul Ialomiţa – oraşul Amara, oraşul Fierbinţi Târg şi oraşul Ţăndărei, judeţul Iaşi – comuna Şipote, judeţul Ilfov – comuna Jilava, judeţul Maramureş – oreşul Ulmeni şi oraşul Baia Sprie, judeţul Mehedinţi – comuna Şimian şi comuna Godeanu, judeţul Neamţ – municipiul Roman, comuna Pipirig şi comuna Bălţăteşti, judeţul Olt – comuna Osica de Sus şi comuna Sprâncenata, judeţul Prahova – oraşul Buşteni, oraşul Băicoi, co­muna Dumbrava şi comuna Călugăreni, judeţul Sălaj – comuna Fildu de Jos, judeţul Sibiu – comuna Marpod, judeţul Suceava – comuna Iacobeni şi comuna Siminicea, judeţul Teleorman – comuna Olteni, judeţul Timiş – comuna Denta, ju­de­ţul Tulcea – comuna Beidaud, ju­de­ţul Vaslui – comuna Fruntişeni, ju–de­ţul Vâlcea – comuna Bujoreni, ju­deţul Vrancea – comuna Jariştea.

Costuri de peste 7.000.000 lei

Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie a fost aprobată suplim­en­tarea din Fondul de rezervă buge­tară la dispoziţia Guvernului, pre­vă­zut în bugetul de stat pe anul 2017, a bugetului Ministerului Afa­ce­rilor Interne cu suma de 7.649.000 lei, precum şi a bugetului Secreta­ria­tului General al Gu­ver­nu­lui pentru Institutul Naţional de Sta­tistică cu suma de 150.000 lei, potrivit hotărârilor de guvern adop­tate în vederea alegerilor locale par­ţiale.

Regulile campaniei

În campania electorală candi­daţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţii ale cetăţenilor aparţi­nând minorităţilor naţionale care par­ticipă la alegeri, precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă. De asemenea, în timpul campaniei li se asigură can­didaţilor, în mod nediscrimina­toriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii, cu preci­zarea că este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi în spa­ţiile din şcoli în perioada de desfă­şurare a cursurilor. În cam­panie se interzice folosirea mesa­je­lor sau sloganurilor cu caracter discrimi­na­toriu ori a mesajelor de incitare la ură şi intoleranţă. Totodată, sunt in­ter­zise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăj­bire religioasă ori etnică, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase.
Până la începerea campaniei electorale primarii au avut obligaţia să stabilească prin dispoziţie locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politi­ce, organizaţiilor cetăţenilor aparţi­nând minorităţilor naţionale, alian­ţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. Primarii sunt obligaţi să monteze cel puţin un panou electoral şi în fie­care sat aparţinător sau localitate com­ponentă din unitatea admi­nis­trativ-teritorială respectivă. Utiliza­rea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alian­ţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţio­nale care participă la alegeri şi can­didaţilor independenţi. Este inter­zisă utilizarea de către un compe­titor a locurilor speciale de afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt competitor. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afişe electorale.
Un afiş electoral nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniu­ne electorală – 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. Competi­torii electorali nu pot utiliza în cam­panie bannere, mesh-uri, panouri pu­blicitare, steaguri publicitare, ecra­ne publicitare, indicatoare pu­bli­­citare direcţionale, structuri de pu­bli­citate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule. În schimb este permisă distribuirea de pliante tipărite, precum şi a me­sajelor electorale în mediul online. Afişajul electoral este interzis în alte locuri decât cele stabilite şi sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

Interdicție pentru sondajele de opinie

Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie şi, de asemenea, se interzice difuzarea de spoturi de publicitate electorală, invitarea sau prezentarea candidaţilor în progra­me, sau comentarii privind campa­nia electorală. În perioada electo­ra­lă, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de urmă­toa­rele in­for­maţii: denumirea institu­ţiei care a rea­lizat sondajul; data sau intervalul de timp în care a fost efectuat son­dajul şi metodologia utilizată; dimen­siunea eşantionului şi marja maximă de eroare; cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea son­dajului. În ziua votării este inter­zisă prezentarea înainte de ora 21.00 a sondajelor realizate la ieşirea de la urne.