Totul despre submăsura 4.1 PNDR


• AFIR a lansat sesiunea online de depunere a proiectelor finanţate cu fonduri europene pentru submăsura 4.1 – „Investiţii în exploataţii agricole”, din cadrul PNDR. Fermierii au posibilitatea să acceseze în acest an circa 270 de milioane de euro pentru investiţiile în exploataţii agricole

Sectorul vegetal

1. Principiul dimensiunii exploataţiei care vizează exploataţiile de dimensiuni medii: Exploataţia agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producţiei standard):
1.1. 12.000 – ≤50.000 – 15 p
1.2. .>50.000 – ≤100.000 – 13 p
1.3. >100.000 – ≤ 250.000 – 11 p
Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge întreaga exploataţie ca urmare a investiţiilor propuse prin proiect la sfârşitul primului an de monitorizare după finalizarea investiţiei, inclusiv în cazurile în care investiţia propusă prin proiect nu afectează toată exploataţia, aşa cum reiese din documentaţia tehnico-economică, corelată cu informaţiile furnizate în cadrul punctului „Stabilirea categoriei de fermă”, din cadrul Cererii de Finanţare.
Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecţie, dimensiunea economică trebuie atinsă până la sfârşitul primului an de monitorizare a proiectului, ca urmare a realizării investiţiilor propuse prin proiect, atât pentru proiectele care presupun modernizarea/extinderea exploataţiei agricole (prin corelarea dimensiunii economice a fermei la data depunerii cererii de finanţare cu previziunile economico-financiare din documentaţia tehnico-economică), cât şi pentru proiectele care presupun desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole. În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole, societăţi cooperative agricole şi grupuri de producători) se vor cumula dimensiunile economice ale membrilor fermieri deserviţi de investiţie.
2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine şi păsări) şi vegetal (cereale, plante oleaginoase şi proteice, cartofi şi legumicultură în spaţii protejate, inclusiv producere de material săditor).
2.1 legumicultură în spaţii protejate, : a) seminţe şi/sau material săditor – 20 p; b) producţie – 19 p
2.2 plante oleaginoase şi proteice: a) seminţe şi/sau material săditor 20 p; b) producţie 18 p
2.3 cereale şi cartofi: a) seminţe şi/sau material săditor 20 p; b) producţie 17 p
Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii atinse la sfârşitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizării investiţiei prevăzute în proiect. În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al cererii de finanţare) analiza SO a grupei de cultură se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total SO al întregii exploataţii.
3. Principiul lanţurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiaşi proiect a investiţiilor în producţia agricolă primară cu procesarea şi/ sau comercializarea.
Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanţ alimentar integrat după cum urmează:
3.1. a) producţie agricolă primară –procesare – comercializare 15 p,
b) producţie agricolă primară, inclusiv condiţionare – comercializare – pentru investiţii în unităţi de producţie vizând producţia de legume, struguri de masă 15 p
3.2. producţie agricolă primară – procesare 13 p
3.3. a) integrare producţie agricolă primară, procesare şi comercializare prin membrii din cadrul OIPA 11 p, b) producţie agricolă primară, inclusiv condiţionare – comercializare – pentru investiţii în unităţi de producţie vizând producţia de legume, struguri de masă prin membrii din cadrul OIPA – 11 p
3.4. integrare producţie agricolă primară – procesare prin membrii din cadrul OIPA – 10 puncte
4. Principiul asocierii fermierilor, care deţin exploataţii de dimensiuni mici şi/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare. Solicitanţii sunt:
4.1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole având dimensiunea până la 12 000 SO 20 p
4.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >12 000 -≤ 50 000 SO 18 p
4.3. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >50.000 -≤ 100.000 SO 16 p
5. Principiul potenţialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate
5.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA); 10 p
5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA)
6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole Managerul/Administratorul exploataţiei deţine calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, in funcţie de:
6.1. studii superioare 10 p
6.2. studii liceale sau postliceale 8 p
6.3. scoli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol 6 p

7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiţii de modernizare a sistemelor de irigaţii la nivel de fermă, prin prioritizarea investiţiilor care conduc la economii cât mai mari de apă.
Proiectele care prevăd investiţii de modernizare a sistemelor de irigaţii la nivel de fermă asigură în urma unei evaluări ex-ante posibile economii de apă de:
7.1. peste 20% 5 p
7.2. >10% – ≤20% 3 p
8. Principiul soiurilor autohtone
Solicitantul îşi propune sau demonstrează prin proiect că obţine/dezvoltă ,la nivelul exploataţiei agricole, şi prevede în cadrul documentaţiei tehnico economice că va păstra şi dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului. max. 5 p

Sectorul zootehnic

În cazul în care capacitatea maximă a fermei nu este atinsă până la ultima cerere de plată, se va prezenta, în cadrul SF-ului, graficul de achiziţie a animalelor. Cheltuielile cu aceste achiziţii se vor reflecta în prognozele economice atât pentru perioada de implementare cât şi pentru perioada de monitorizare (dacă este cazul). Criteriile de selecţie vor fi punctate funcţie de capacitatea fermei propuse prin proiect, care face obiectul investiţiei, chiar dacă solicitantul va achiziţiona animale şi după depunerea ultimei cereri de plată.
1. Principiul dimensiunii exploataţiei care vizează exploataţiile de dimensiuni medii: Exploataţia agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producţiei standard).
1.1. 12.000 – ≤50.000 – 15 p
1.2. >50.000 – ≤100.000 – 13 p
1.3. >100.000 – ≤ 250.000 – 11 p
2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine şi păsări) şi vegetal (cereale, plante oleaginoase şi proteice, cartofi şi legumicultură în spaţii protejate, inclusiv producere de material săditor): Bovine (inclusiv bubaline): a) Carne 20 p, b) Lapte, inclusiv rase mixte 19 p; Suine: a) Reproducţie 18 p, b) Îngrăşare 17 p
Păsării: a) Reproducţie 16 p, b) Carne/ ouă 15 p
3. Principiul lanţurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiaşi proiect a investiţiilor în producţia agricolă primară cu procesarea şi/sau comercializarea producţiei obţinute: Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanţ alimentar integrat după cum urmează: 3.1. a) producţie agricolă primară – procesare – comercializare 15 p, b) producţie agricolă primară, inclusiv condiţionare- comercializare (în cazul produselor apicole şi producţiei de ouă) 15 p.
3.2. producţie agricolă primară – procesare 13 p
3.3. a) integrare producţie agricolă primară – procesare – comercializare prin membrii din cadrul OIPA 11 p, b) producţie agricolă primară, inclusiv condiţionare – comercializare (în cazul produselor apicole şi producţiei de ouă) prin membrii din cadrul OIPA 11 p
3.4. integrare producţie agricolă primară – procesare prin membrii din cadrul OIPA – 10 p
4. Principiul asocierii fermierilor, care deţin exploataţii de dimensiuni mici şi/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare. Solicitanţii sunt:
4.1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole având dimensiunea de până la 12 000 SO 20 p
4.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >12 000 – ≤ 50 000 SO 18 p
4.3. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >50.000 – ≤ 100.000 SO 16 p
5. Principiul potenţialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate
5.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA); 10 p
5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA) 9 p
6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole Managerul/Administratorul exploataţiei deţine calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, în funcţie de:
6.1. studii superioare 10 p
6.2. studii liceale sau postliceale 8 p
6.3. şcoli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol 6 p
7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiţii de modernizare a sistemelor de irigaţii la nivel de fermă, prin prioritizarea investiţiilor care conduc la economii cât mai mari de apă.
Proiectele care prevăd investiţii de modernizare a sistemelor de irigaţii la nivel de fermă asigură în urma unei evaluări ex-ante posibile economii de apă de:
peste 20%; 0 p
>10% – ≤20% 0 p
8. Principiul raselor autohtone
Solicitantul îşi propune prin proiect sau demonstrează că obţine/ deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentaţiei tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de rase autohtone (indigene) pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului. Max. 10 p
În vederea calculării punctajului aferent acestui criteriu de selecţie, se va specifica, în cadrul Studiului de fezabilitate, numărul capetelor de animale de rasă autohtonă, după implementarea proiectului, la sfârşitul primului an de monitorizare şi calculul dimensiunii economice (SO) aferentă acestora. De asemenea se vor evidenţia în cadrul prognozelor economico-financiare operaţiunile aferente.