Drum mai ușor către fondurile europene destinate satelor


Recent, o serie de simplificări și modificări procedurale au fost aduse accesării PNDR 2020. Astfel, pentru a veni în sprijinul solicitanților de fonduri europene nerambursabile, derulate în țara noastră prin Programul Național de Dezvol­tare Rurală 2014 – 2020, Agenția pentru Finanțarea Investi­țiilor Rurale (AFIR) a realizat în acest an o serie de simpli­fi­cări și modificări procedurale, dar și legislative în accesarea submăsurilor de finanțare prin reducerea numărului docu­men­­telor solicitate (avize, adeverințe, certificate) la depune­rea Cererii de Finanțare. Această măsură de simplificare a fost posibilă prin semnarea mai multor protocoale de colabo­rare de către AFIR cu alte instituții ale statului, astfel încât AFIR verifică o serie de informații direct la instituțiile partenere.
Solicitanții nu mai trebuie să prezinte certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Co­merțului pentru că informațiile sunt verificate direct de către experții AFIR în baza de date a ONRC. AFIR procedează în mod similar și cu alte instituții cum sunt: Agenția de Plăți și In­ter­venție pentru Agricultură (APIA), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Sigu­ranța Alimentelor (ANSVSA), Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și altele.
O altă serie de modificări în accesarea fondurilor europene nerambursabile prin PNDR 2014 – 2020 sunt cele legislative. Dintre acestea, amintim faptul că s-au eliminat restricțiile privind numărul de proiecte depuse. Totodată, nu mai sunt excluşi de la finanțare o serie de potenţiali benefi­ciari, cum ar fi beneficiarii cu contracte reziliate și beneficiarii aflați în litigiu cu AFIR. Pot depune cereri de finanţare chiar și solicitanții cu debite față de AFIR, în cazul în care achită debitele, dobânzile și majorările de întârziere până la data semnării Contractului de Finanțare. De asemenea, tot ca măsură de simplificare privind depunerea proiectelor de investiții, a fost modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie şi a procesului de verifi­care a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014 – 2020. Cele mai importante modificări ale ROF- ului de Selecție sunt:
Majorarea plafonului maxim de depunere a proiectelor de la 120% la 200% din valoarea alocării bugetare pentru sesiunea anuală. Astfel, depunerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte la termenul limită prevăzut în Anunțul de lansare sau înainte de acest termen, dacă valoarea publică a tuturor proiectelor depuse cu un punctaj estimat (autoeva­luare/ prescoring este mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii/ trimestrului respectiv excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase) ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii anuale a măsurii/ submăsurii/ componentei (alocare distinctă).
În primele cinci zile calendaristice din fiecare etapă de depunere, nu se aplică plafonul maxim de depunere a proiectelor. Astfel, în primele cinci zile calendaristice de la deschi­de­rea sesiunii de primire proiecte nu se aplică plafonul maxim al depunerii – indiferent de va­loa­rea totală a fondurilor solicitate prin proiectele depuse. În a șasea zi, se aplică plafonul maxim al depunerii de 200% din nivelul alocării sesiunii anuale, în limita fondurilor disponibile.
Versiunea finală a Ghidul Solicitantului, inclusiv anexele aferente și fișele specifice de evaluare sunt publicate pe pagina oficială de internet a AFIR (www.afir.info) cu cel puțin șapte zile calendaristice înainte de lansarea sesiunii de depunere a proiectelor.
O altă măsură care se află în analiză la AFIR este posibilitatea eliminării cererii de plată la prima tranșă și includerii acesteia în etapa de contractare. Măsura vizează proiectele finanțate prin intermediul unui sprijin de tip forfetar (de exemplu: sM 6.1, sM 6.2, sM 6.3, sM 9.1).