Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

31 octombrie 2020

Programul de finanțare a tinerilor antreprenori debutează joi


• Reprezentanții AIPPIMM au anunțat că aplicația de înscriere online va fi deschisă începând cu data de 10 septembrie 2015, ora 10.00 până în data de 24 septembrie 2015, ora 20.00
• Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri își propune să încurajeze înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
• Pot aplica persoanele fizice care nu au mai deținut și nu dețin calitatea de acționar sau asociat într-o firmă și care înființează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată
• Alocația Financiară Nerambursabilă e maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 10.000 euro/beneficiar; 50% trebuie să fie aportul propriu
• O noutate, o reprezintă introducerea în cheltuielile eligibile a comisionului de garantare în cazul beneficiarilor care au contractat credit bancar pentru acoperirea aportului propriu

Obiectivul principal al schemei de minimis  îl constituie stimularea înființării de noi microîntreprinderi, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorii debutanți în afaceri în scopul implicării acestora în structuri economice private. Pot beneficia de prevederile programului: persoanele fizice, denumite în continuare întreprinzători debutanți, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate: a) au capacitate juridică deplină de exercițiu; b) anterior datei înmatriculării societății în Registrul Comerțului nu au mai deținut și nu deține calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European; c) înființează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei Ordonanțe de urgență; d) declară pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale pentru declarații mincinoase, că îndeplinește condițiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerțului odată cu cererea de înmatriculare a societății; e) să nu mai fi beneficiat de finanțare în cadrul acestui Program.
Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înființată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: a) este societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care funcționează pe durată nedeterminată; b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condițiile Legii nr. 346/2004 și ale Ordonanței de urgență nr. 6 din 09.02.2011; c) este considerată întreprindere unică; d) este înființată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanți asociați. Condițiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociați; e) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulți administratori dintre asociați; f) are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN). Ca o condiție suplimentară, beneficiarul trebuie să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă și să mențină în activitate cel puțin 2 (doi) salariați de la momentul obținerii facilităților, până la pierderea calității de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant. De asemenea, beneficiarul se angajează să reinvestească, anual, cel puțin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent.
Bugetul alocat Programului, pentru anul bugetar 2015, este de 29.879.000 lei.
Tipuri de facilități prevăzute prin acest program: a) acordarea de către Ministerul Economiei a unei alocații financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro (echivalentul în lei), din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanțare. Alocațiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism; b) garanții acordate de Fondul Național de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – I.F.N. (FNGCIMM) pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate, cu respectarea condițiilor prevăzute în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit și ale FNGCIMM, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei; c) scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariați, angajați pe perioadă nedeterminată. Această perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea și calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează câștigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plătește contribuția individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depășesc cuantumul câștigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior; d) scutirea de la plata taxelor pentru operațiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerțului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum și de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; e) consiliere, instruire și sprijin din partea OTIMMC în a cărui rază de competență își are sediul social.
Activități și cheltuieli eligibile
Planul de afaceri trebuie să cuprindă investiții în active corporale și/sau necorporale, pe o perioadă determinată, în scopul realizării unor obiective clare, concrete și reale. Planul de afaceri trebuie să fie implementat pe teritoriul României și să respecte regulile referitoare la ajutorul de minimis.
Sunt considerate cheltuieli eligibile cele legate de:
1) Investițiile în active corporale, referitoare la: a) Terenuri pentru realizarea de construcții/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activității pentru care s-a solicitat finanțarea;b) Construcții pentru desfășurarea activității pentru care s-a solicitat finanțarea; c) Achiziționarea de spații destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțare; d) Achiziționarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activității pentru care s-a solicitat finanțarea; e) Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, control și reglare, tehnică de calcul, etc; f) Mijloace de transport marfă în directă legătură cu activitățile codului/codurilor CAEN. Autoturismele sunt eligibile în cadrul Programului numai pentru următoarele activități: transporturi cu taxiuri, Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și Școli de conducere.
2) Investițiile în active necorporale, referitoare la: brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și active similare (francize, etichetare ecologică, etc.), realizare site.
3) Alte costuri de operare, referitoare la: a) Costuri de înființare a firmei; b) Costuri curente: materii prime, mărfuri, materiale consumabile, materiale auxiliare; c) Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale) d) Costuri de training și formare personal; e) Servicii externe: contabilitate, consultanță fiscală/juridică/IT, etc. Consultanța pentru întocmirea planului de afaceri este singura cheltuiala care se poate realiza înainte de încheierea contractului. Cheltuielile cu serviciile de consultanță de orice tip nu pot depăși 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului; f) Racorduri la rețelele de utilități publice, plata utilităților; g) Chirii pentru spații: solicitantul va face dovada închirierii spațiului pentru care solicită chiria pe o perioadă de minim 3 ani; h) Costuri de promovare a activității: on-line, pe suport de hârtie/electronic, alte tipuri de materiale, participare la târguri interne și internaționale etc.
Procedura de înscriere
Aplicația de înscriere online va fi deschisă începând cu data de 10 septembrie 2015, ora 10.00 și va rămâne  activă până în data de 24 septembrie 2015, ora 20.00. Pentru participarea la Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă. În vederea înscrierii, se va completa și transmite online planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 15 zile de la demararea înscrierii în Program, până la orele 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte, iar aplicația va genera automat aplicanților ce nu se înscriu în punctajul minim mesajul „nu îndepliniți criteriul de minim 60 de puncte” în momentul transmiterii formularelor, fără ca aceste formulare să se înregistreze în baza de date a Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Actualitate