Lista completă a cheltuielilor eligibile prin PNDR


• un proiect cu fonduri europene nerambursabile poate cuprinde atât cheltuieli eligibile, precum și cheltuieli neeligibile, acestea din urmă fiind suportate exclusiv de către beneficiar

Una dintre cele mai accesate măsuri de finanțare cu fonduri europene rămâne submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole. În cadrul acesteia, fermierii pot obține fonduri nerambursabile de cel puțin 100.000 de euro, pentru fermele mici, și de maximum două mili­oane de euro, pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate. La întocmirea proiec­tului de accesare a fondurilor, solicitanții trebuie să cunoască lista cheltuielilor eligibile. În ceea ce privește cheltuielile neeligibile înscrise în proiectul selectat, acestea trebuie finalizate până la data depunerii ultimei cereri de plata, potrivit Ghidului Solicitantului. Solicitan­tul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la depunerea cererii de finanțare, pe toată perioada de implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nici o situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.
Solicitantul poate mări dimensiunea economică a exploatației peste cea prognozată, astfel: în perioada de implementare a proiectului și primul an de func­ționare (adică primul an de monitorizare) cu condiția respectării categoriei (intervalului) de dimensiune pentru care a fost punctat în cadrul criteriilor de selecție; după primul an de funcționare (adică după primul an de monitorizare) fără nici o restricție.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate benefi­cia­rilor eligibili pentru investiții corporale și/ sau necorpo­rale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile: Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități și a anexelor aferente activității productive desfășurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spații (*Pentru respectarea condițiilor de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.).
O altă cheltuială eligibilă este și amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; În cadrul cheltuielilor de marketing, sunt eligibile doar următoarele investiții și doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăși 30.000 euro: înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate și/sau procesate); crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea / achiziționarea și / sau înregistrarea mărcii beneficia­rului; crearea brandului / brandurilor produsului / produselor condiționate și/sau procesate care vor face obiectul comercializării.
Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și / sau înregistrarea brandului / brandurilor acestor produse.
De asemenea, o cheltuială eligibilă este și achiziționarea, inclusiv prin leasing de mașini/ utilaje și echipamente noi, în limita valorii de piață a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole / tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii / păsări / albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindină etc).
Eligibila este și achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercia­lizării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autoru­lotele alimentare, Rulotele alimentare.
Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018): Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor; Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor; Contribuția în natură în cazul înființării/ înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă cu respectarea art. 69 din R nr. 1303/2013.
În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislației naționale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile pur­tă­toare de TVA; Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art. 17 (5) și investiții determinate de conformare cu noile standarde (prevăzute în secțiunea „Lista noilor cerințe impuse de legislația Uniunii”) în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6); O altă cheltuială eligibilă este și achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiec­tului sunt: Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum și cele pri­vind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare im­ple­mentării proiectelor, prevăzute în legislația națională.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiec­tului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 și îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării acti­vităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerin­țele minime impuse de PNDR 2014 – 2020; sunt afe­ren­te, după caz: unor studii și/sau analize privind dura­bi­litatea economică și de mediu, studiu de feza­bilitate, pro­iect tehnic, document de avizare a lucrărilor de in­ter­venție, întocmite în conformitate cu prevederile le­gis­lației în vigoare; sunt necesare în procesul de achi­ziții publice pentru activitățile eligibile ale opera­țiu­nii; sunt aferente activităților de coordonare și super­vi­zare a execuției și recepției lucrărilor de construcții – montaj.
Cheltuielile de consultanță și pentru managemen­tul proiectului sunt eligibile dacă respectă toate con­dițiile anterior menționate și se decontează propor­țional cu valoarea fiecărei tranșe de plată aferente pro­iectului. Excepție fac toate cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare care se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de plată. Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.