Finanțările anului 2017 pentru IMM-uri


Camera de Comerț și Industrie Vâlcea anunță că Guvernul va derula noi programe naționale pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) prin bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Conform proiectului Bugetului de stat pe anul 2017, în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat vor fi prevăzute 686,2 milioane de lei – credite bugetare, adică bani efectiv alocați, și 1,915 miliarde de lei credite de angajament, adică limite superioare de cheltuieli care pot fi angajate în exercițiul bugetar. Alocările totale sunt mult mai mari decât cheltuielile realizate anul trecut. Execuția preliminată pe anul 2016 a atins 122,9 milioane de lei – credite bugetare și 152,9 milioane de lei credite de angajament.
Lista Programelor IMM și start-up pentru anul 2017:
1. Stimularea exporturilor ( Buget total: 27 de milioane de lei credite bugetare și 42 de milioane de lei credite de angajament. Obiectivele declarate de Guvern: dezvoltarea capacității administrative a factorilor din sectorul public implicați în dezvoltarea României prin creșterea exportului, precum și a investițiilor firmelor românești în afara UE) Măsuri: Acordarea de consultanță pentru operatorii econo­mici cu activitate de export în scopul elaborării și implementării strategiilor de export și prezentării celor mai bune practici în domeniul promovării ofertei de export în vederea identificării de oportu­nități de export; Dezvoltarea portalului de comerț exterior; Consultanță pentru elaborarea unei stra­tegii de susținere a formării și dezvoltării de clustere în sectoare cu potențial de creștere a exporturilor; Realizarea de programe și campanii de promovare a brandurilor/mărcilor românești pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare și operatorii economici cu potențial de export. Rezultate așteptate: Creșterea competitivității la export a firmelor din România; Creșterea anuală a exportului
2. Femeia antreprenor–manager ( Buget total: 10,5 milioane lei, în creștere mare față de anul trecut, când s-au alocat 0,5 milioane de lei. În acest program, firmele înființate de femei sau care au femei în acționariat au putut obține anul trecut finanțări nerambursabile de la stat de până la 50.000 de lei fiecare.
Programul național multianual pentru dezvol­tarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sec­torul întreprinderilor mici și mijlocii, după denumirea oficială își propune ca obiective: stimularea și sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor econo­mice private înființate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanțare; creșterea poten­ția­lului de accesare a surselor de finanțare și facili­tarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanțare, în contextul problemelor legate de menți­nerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și al prejudecăților existente la nivel local. Măsuri: Prin Program se finanțează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Rezultate: Promovarea unui sistem de informare și instruire care să faciliteze accesul femeilor pe piața forței de muncă și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și al prejudecăților existe la nivel local precum și stimulare autoangajării, creșterea gradului de informare despre importanță antreprenoriatului în rândul femeilor; Creșterea numărului de IMM conduse de către femei; Crearea unei rețele de antreprenoriat feminin în România în colaborare cu asociații ale femeilor de afaceri; Îmbunătățirea performanțelor economice ale întreprinderilor conduse de femei prin creșterea gradului de pregătire a personalului acestora ca urmare a educației antreprenoriale; Crearea de noi locuri de muncă în economie;
3. Artizanat Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului are prevăzut în proiect un buget pe anul 2017 de 890.000 de lei.
Obiective: Stimularea dezvoltării meșteșugu­rilor și a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșuguri și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane; protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă populară și artizanat; promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale. Un alt obiectiv este acela de creștere a numărului de locuri de muncă prin atragerea în astfel de activități a generației tinere și a femeilor din toate zonele țării.
Măsuri: Programul constă în organizarea Târgului Național pentru Artizanat și Meșteșuguri 2016, pe durata a trei zile.
Rezultate: Câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii; Stimularea cererii interne de servicii și produse care presupun un grad important de prelucrare manuală; Creșterea vizibilității pe piață a meșteșugarilor și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia; Îmbunătățirea acce­sului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații, inclusiv prin comerțul electronic; Promovarea serviciilor și produ­selor realizate apelându-se la tehnologii simple și având o componentă de prelucrare manuală semni­fi­cativă, în special utilizându-se tehnologii tradiționale.
4. Programul Comerț (Buget propus: aproape 50 de milioane de lei în 2017. În Programul de dez­voltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, anul trecut IMM-rile românești au putut obține până la 135.000 lei, finanțare neram­bursabilă de la stat. Obiective: sprijinirea ope­ra­torilor economici, societăți și societăți coopera­tive, prin facilitarea accesului la finanțare, în scopul îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale acestora; creșterea nivelului de competitivitate, crearea și menținerea locurilor de muncă, sporirea protecției consumatorilor și securității alimentare.
Măsuri: Facilitarea accesului la achiziționarea de echipamente, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsurare, control și reglare, tehnică IT, mașini transport marfă.
Rezultate: Întărirea capacității operatorilor economici de promovare a produselor și serviciilor de piață; Creșterea nivelului de competitivitate; Creșterea numărului de noi locuri de muncă în economie; Dezvoltarea și modernizarea activității comercianților și prestatorilor de servicii de piață.
5. Programul UNCTAD/EMPRETEC
Programul UNCTAD/EMPRETEC pentru spriji­ni­rea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii va avea un buget de circa 500.000 de lei în anul 2017.
Obiective: Susținerea dezvoltării întreprin­derilor mici și mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii capabile să facă față competiției și forțelor concurențiale în condițiile globalizării piețelor.
Măsuri: Prin Program se finanțează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii in domenii de interes pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoștințelor teoretice și cu aplicabilitate practică, necesare începerii și dezvoltării unei afaceri.
Rezultate: identificarea întreprinzătorilor de succes; dezvoltarea competențelor personale antre­prenoriale și a capacității manageriale; dezvol­tarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ; dezvolta­rea metodelor moderne de afaceri precum și gene­rarea de idei noi de afaceri și de produse noi; mobilizarea resurselor antreprenoriale românești și întărirea dinamismului antreprenorial al întreprin­derilor mici și mijlocii din România; încurajarea schim­bului de experiență și a dezvoltării relațiilor pe plan local, dar și la nivel internațional; dezvoltarea capa­cității întreprinderilor mici și mijlocii de a elabora și implementa strategii de afaceri com­petitive; sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii pentru extinderea piețelor de desfacere și creșterea exporturilor; dezvoltarea contactelor și rețelelor de afaceri în afara României și inițierea de cooperări transfrontaliere.
6. Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii
Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii va avea un buget de 5 milioane de lei în anul 2017, în condițiile în care anul trecut evenimentul a fost anulat din cauza lipsei de interes din partea firmelor.
Obiective: Promovarea spiritului antrepreno­rial, stimularea dezvoltării afacerilor și ocupării forței de muncă în domeniul IMM; facilitarea contactelor dintre potențialii întreprinzători/ întreprinderi mici și mijlocii (IMM) și agenții economici/ instituțiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale IMM; stimularea și susținerea IMM ­ino­vative; promovarea produselor și serviciilor ro­mânești; stimularea și susținerea internaționalizării IMM.
Măsuri: Organizarea unei expoziții structurată pe secțiuni concomitente dedicate: instituțiilor și agenților economici care furnizează facilități, produse și servicii de asistență pentru IMM; promovării produselor și serviciilor realizate de către întreprinderile mici și mijlocii românești; promovării debutanților în afaceri; promovării IT, inventică și creație științifică; promovării educației antrepreno­riale; promovării produselor și serviciilor realizate de către alte persoane juridice de drept public sau privat pentru întreprinderile mici și mijlocii din România; Organizarea de conferințe, seminarii, mese rotunde, workshop-uri și prezentări în scopul creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și a competențelor antreprenoriale, îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, promovării produselor și serviciilor românești, precum și stimulării și susținerii internaționalizării IMM;
Rezultate: dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale între IMM, bănci și fonduri de garantare;dezvoltarea capacității și a spiritului antreprenorial prin organizarea de workshop-uri în cadrul evenimentului;dezvoltarea abilităților inovative și consolidarea unui mediu economic competitiv;creșterea numărului de noi locuri de muncă și a beneficiilor aduse economiei naționale de către aplicanți.
7. Micro industrializare
Programul național multianual de micro industrializare ar urma să aibă un buget de 74,3 milioane de euro în acest an. În 2016, mici fabricuțe au putut obține sprijin nerambursabil de la stat de până la 55.000 de euro fiecare în acest program.
Obiectiv: Obiectivul Programului național multianual de micro industrializare îl constituie susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite de procedura programului, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare.
Măsuri: Acordare ajutoare de minimis în vederea facilitării accesului la achiziționarea de echipamente, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsurare, control și reglare, tehnică IT, mașini transport marfă.
Rezultate: Întărirea capacității operatorilor economici din domeniile de producție; Creșterea nivelului de competitivitate al operatorilor economici din domeniile de producție; Creșterea numărului de noi locuri de muncă în economie; Dezvoltarea și modernizarea activității producătorilor autohtoni.
8. Internaționalizare
Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români este nou. I se propune un buget de 18 milioane de lei pe anul 2016.
Obiective: Crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică a României și a stimulării internaționalizării mediului de afaceri autohton.
Măsuri: Prin Program se finanțează, prin alocație financiară nerambursabilă, următoarele tipuri de activități în vederea internaționalizării operatorilor economici români: participări individuale la târguri și expoziții internaționale, organizate în străinătate, cu stand propriu; participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate; crearea identității vizuale a unui operator economic român (marca, sigla, slogan); realizarea unui site pe Internet/ aplicație pentru mobil, pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor promovate, în limba română și cel puțin într-o limbă de circulație internațională; participări la cursuri de pregătire, în țară și/ sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/ serviciilor pe noi piețe; documentare de piață și alte tipuri de activități de promovare și susținere a internaționalizării.
Rezultate: Dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerea șomajului prin crearea de noi locuri de muncă.
9. Start-up Nation Romania
Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – Romania” ar urma să aibă alocat un buget de 500 de milioane de lei în anul 2017, însă sunt prevăzute credite de angajament de până la 1,7 miliarde de lei, în proiectul de buget.
Antreprenorii vor putea primi până la 50.000 euro pentru deschiderea unei mici afaceri.
Obiectiv: Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, îmbunătățirea performanțelor economice ale start-up-urilor, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și facilitarea accesului acestora la creditare.
Măsuri: Finanțarea IMM-urilor noi înființate și facilitarea accesului acestora la creditare.
Rezultate: Creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii, creșterea numărului de locuri de muncă în economie, creșterea gradului de tehnologizare a societăților nou înființate prin achiziționarea de tehnologii noi, inovative.
În schimb, apar nebugetate trei programe importante care au existat anul trecut: Programul START – prin care startupurile primeau până la 26.000 de euro de la stat; Programul SRL-Debutant – prin care antreprenorii debutanți puteau primi ajutor nerambursabil de până la 10.000 de euro de la stat; Programul IMM în mediul rural: prin care se ofereau până la 27.700 de euro micilor afaceri de la sate.
Și programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice de afaceri apare fără buget în tabelul din anexa Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Din schița de buget pare că aceste patru programe au fost „topite” în Programul Start-up Nation Romania”
1. Programul Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului
Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale la nivel local.
Măsuri: Finanțează infrastructura antrepreno­rială la nivelul comunităților locale, respectiv: înființarea a cel puțin un incubator/ parc industrial/ parc tehnologic.
Rezultate: creșterea atractivității comunităților marginalizate pentru realizarea de investiții; dez­vol­tarea infrastructurii de afaceri din România; creș­te­rea atractivității României ca destinație de investiții.
2. Programul România Profesională
Și acest program a fi finanțat din fonduri europene.
Obiectiv: Oferirea de forță de muncă adecvată nevoilor venite din partea mediului de afaceri prin susținerea dezvoltării învățământului tehnic și profesional.
Măsuri: Program de susținere în parteneriat public-privat a școlilor profesionale și de meserii, program care să susțină formarea tinerilor în meserii necesare economiei, în acest moment una dintre problemele cele mai stringente ale economiei reprezentând-o lipsa forței de muncă adecvată.
Rezultate: minimum o școală profesională dezvoltată/ susținută per județ; susținerea mediului de afaceri prin oferirea de forță de muncă adecvată.

Posting....